Ramraksha Asmakam Manoratha

Ramraksha Asmakam Manoratha

Ramraksha Asmakam Manoratha

संनद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा । गच्छ्न् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु सलक्ष्मणः ॥२१॥

पदच्छेदः
संनद्धः कवची खड्गी चापबाणधरः युवा । गच्छ्न् मनोरथः अस्माकं रामः पातु सलक्ष्मणः ॥

अन्वयः
संनद्धः, कवची, खड्गी, चापबाणधरः, युवा, अस्माकं मनोरथः,गच्छ्न् सलक्ष्मणः रामः पातु ॥

चिलखत घातलेल्या, धनुष्य, बाण व तलवार यांनी निरंतर सज्ज असलेल्या तरूण श्री प्रभू रामचंद्रांच्या मुळे आमचे मनोरथ सिद्धीस जावोत.  श्री लक्ष्मणासह श्रीराम आमचे रक्षण करोत.