Ramraksha Manorame Varanane

Ramraksha Manorame Varanane

Ramraksha Manorame Varanane

रामरामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥३८॥

मूलम्
रामरामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥३८॥

पदच्छेदः
राम राम इति राम इति रमे रामे मनोरमे । सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥३८॥

अन्वयः
हे मनोरमे, ‘राम राम’ इति ‘राम’ इति (अहं) रामे रमे । हे वरानने, यत् सहस्रनाम, तत्तुल्यं रामनाम अस्ति। ॥३८॥

सरलार्थः
हे प्रिये,राम, राम, राम इति नामस्मरणे अहं रमे।हे सुन्दरि, विष्णोः सहस्रनाम्ना रामनाम समानम् अस्ति॥३८

 

आता या ठिकाणी भगवान श्री शंकर पार्वती देवींना सांगत आहेत. हे सुबोधने राम-राम राम-राम अशा नामोच्चाराणे मी मनाला आनंद देणाऱ्या श्रीरामांच्या ठिकाणी रममाण होतो. श्रीरामांचे नाम हे विष्णूंच्या सहस्रनामाशी बरोबरी करणारे आहे. 

 (भगवान श्री शंकर  देवी पार्वतींना सांगतात) हे सुमुखी, मनाला आनंद देणाऱ्या श्री रामांच्या ठिकाणी मी रममाण होतो. श्री  रामांचे एक नाव (श्री विष्णूंच्या) हजार नावांच्या बरोबरीचे आहे.

मनोरमे
मनः रमयति इति।

सहस्रनाम
सहस्रं नाम।

तत्तुल्यम्
तेन तुल्यम्।

रामनाम
रामस्य नाम।

वरानने
वरम् आननं यस्याः।

रामरामेतिरामराम इति 
रामेतिराम इति 
मनोरमेमनस् रमे 
वराननेवर-आनने