Ramraksha Bhavbeej

Ramraksha Bhavbeej

Ramraksha Bhavbeej

भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसंपदाम् । तर्जनं यमदूतानां रामरामेति गर्जनम् ॥३६॥

मूलम्
भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसंपदाम् । तर्जनं यमदूतानां रामरामेति गर्जनम् ॥३६॥

पदच्छेदः
भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसंपदाम् । तर्जनं यमदूतानां राम राम इति गर्जनम् ॥३६॥

अन्वयः
‘राम राम’ इति गर्जनं भवबीजानां भर्जनं, सुखसंपदाम् अर्जनं, यमदूतानां तर्जनम् अस्ति। ॥३६॥

सरलार्थः
राम राम इति नाम्नः गर्जनेन संसारबीजं दग्धं भवति, सुखानि,सम्पदः च लभ्यन्ते तथा यमदूतानां पराभवः भवति॥३६

रामरामेति रामराम इति

भवबीजानाम्
भवस्य बीजानि।

सुखसंपदाम्
सुखानि च सम्पदः च सुखसम्पदः तासाम्।

यमदूतानाम्
यमस्य दूताः यमदूताः, तेषाम्।

संसारवृक्षाची बीजे जाळून टाकण्यासाठी, सुखसमृद्धी मिळवण्यासाठी, यमदूतांना घाबरवण्यासाठी राम राम अशी गर्जना (जप) करावा.

राम राम अशी राम नामाची गर्जना ही संसाराची बीजे भरजरा करणारी आहे म्हणजे भाजून टाकणारी आहे. सुख संपत्ती प्राप्त करून देणारी आहे. यमाच्या दूतांना तर्जन म्हणजे भय देणारी आहे.

संसारवृक्षाची बीजे = पुन्हा पुन्हा जन्म घेणे 

बीजे जाळून टाकणे = भरजरा म्हणजे भाजून टाकणे

जन्म मरणाच्या फेऱ्यातून सुटका = मुक्ती