Ramraksha Agratah

Category: Ram Raksha आत्तसज्जधनुषाविषुस्पृशावक्षयाशुगनिषङ्गसङ्गिनौ । रक्षणाय मम् रामलक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छताम् ॥ २० ॥ बाण लावून सज्ज केलेले धनुष्य धारण केलेले,पुढे जाणाऱ्या बाणांचा कधीही न संपणारा अक्षय भाता जवळ असलेले,(श्रीराम…

Comments Off on Ramraksha Agratah

Ramraksha Trayetan

Category: Ram Raksha शरण्यौ सर्वसत्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम् । रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघूत्तमौ ॥ १९ ॥ शरण्यौ सर्वसत्वानां – सत्त्व म्हणजे प्राणी. सर्व प्राण्यांचे आश्रयस्थानसर्व  प्राण्यांचे आश्रयस्थान असलेले, सर्व धनुर्धारी…

Comments Off on Ramraksha Trayetan

Ramraksha Dantau

Category: Ram Raksha फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ । पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ १८ ॥ फलमूलाशिनौ  – फल + मूल + अशिनौ, म्हणजे फळे व कंदमुळे भक्षण करून राहणारे, दान्तौ – इंद्रिये…

Comments Off on Ramraksha Dantau

Ramraksha Mahabalau

Category: Ram Raksha तरुणौ रूपसंपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ । पुण्डरीक विशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ ॥ १७ ॥ पुण्डरीक – कमळ,  विशालाक्षौ – (कमळाप्रमाणे) मोठे डोळे असलेला,चीरकृष्णाजिनाम्बरौ – चीर + कृष्णाजिन + अंबरौ,चीर –…

Comments Off on Ramraksha Mahabalau

Ramraksha Trilok

Category: Ram Raksha आराम: कल्पवृक्षाणां विराम: सकलापदाम्। अभिरामस्त्रिलोकानां राम: श्रीमान् स न: प्रभु: ॥१६॥ श्रीराम हे कल्पवृक्षांचा जणू सुंदर बगीचा आहेत. एक कल्पवृक्ष आपल्याला दुर्लभ असतो तर श्रीराम म्हणजे कल्पवृक्षांचा…

Comments Off on Ramraksha Trilok

Ramraksha Har Budhkaushik

Category: Ram Raksha आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हर:। तथा लिखितवान् प्रात: प्रबुद्धो बुधकौशिक: ॥१५॥ अशी ही रामरक्षा किंवा असा हा राम मंत्र भगवान शंकरांनी बुधकौशिक ऋषींना स्वप्नात येऊन सांगितला.सकाळी उठल्यानंतर…

Comments Off on Ramraksha Har Budhkaushik