Ramraksha Shlok 8B

Category: Ram Kavach रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर नावाच्या कवचातील आठव्या श्लोकाच्या दुसऱ्या भागाचा अभ्यास करूया. रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर कवचाचा आपण सखोल अभ्यास करत आहोत.वज्रपंजर या नावाचे हे कवच आहे.आपले रक्षण प्रभू…

Comments Off on Ramraksha Shlok 8B

Ramraksha Shlok 8A

Category: Ram Kavach रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर नावाच्या कवचातील आठव्या श्लोकाच्या पहिल्या भागाचा अभ्यास करूया. रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर कवचाचा आपण सखोल अभ्यास करत आहोत.वज्रपंजर या नावाचे हे कवच आहे.आपले रक्षण प्रभू…

Comments Off on Ramraksha Shlok 8A

Ramraksha Shlok 7B

Category: Ram Kavach रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर नावाच्या कवचातील सातव्या श्लोकाच्या दुसऱ्या भागाचा अभ्यास करूया. रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर कवचाचा आपण सखोल अभ्यास करत आहोत.वज्रपंजर या नावाचे हे कवच आहे.आपले रक्षण प्रभू…

Comments Off on Ramraksha Shlok 7B

Ramraksha Shlok 7A

Category: Ram Kavach रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर नावाच्या कवचाच्या सातव्या श्लोकाचा अभ्यास आता आपण सुरु करूया. रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर कवचाचा आपण सखोल अभ्यास करत आहोत.वज्रपंजर या नावाचे हे कवच आहे.आपले रक्षण…

Comments Off on Ramraksha Shlok 7A

Ramraksha Shlok 6B

Category: Ram Kavach वज्रपंजर नावाच्या कवचातील सहाव्या श्लोकाचा अभ्यास आज पूर्ण करूया. रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर कवचाचा आपण सखोल अभ्यास करत आहोत.वज्रपंजर या नावाचे हे कवच आहे.आपले रक्षण प्रभू श्रीरामचंद्रांनी करावे,…

Comments Off on Ramraksha Shlok 6B

Ramraksha Shlok6A

Category: Ram Kavach रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर नावाच्या कवचातील सहाव्या श्लोकाचा आपण आता अभ्यास करूया. रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर कवचाचा आपण सखोल अभ्यास करत आहोत. वज्रपंजर या नावाचे हे कवच आहे.आपले रक्षण…

Comments Off on Ramraksha Shlok6A

Ramraksha Shlok5

Category: Ram Kavach वज्रपंजर या नावाचे हे कवच आहे. आता आपण पाचव्या श्लोकाचा अभ्यास करूया. रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर कवचाचा आपण सखोल अभ्यास करत आहोत.वज्रपंजर या नावाचे हे कवच आहे.आपले रक्षण…

Comments Off on Ramraksha Shlok5

Ramraksha Shlok4

Category: Ram Kavach “रामरक्षा” स्तोत्रामधील “वज्रपंजर” कवचाचा आपण सखोल अभ्यास करत आहोत. वज्रपंजर या नावाचे हे कवच आहे.आपले रक्षण प्रभू श्रीरामचंद्रांनी करावे, यासाठी रामरक्षेच्या चौथ्या श्लोकापासून, आपल्या शरीराच्या एकेका अवयवाचे…

Comments Off on Ramraksha Shlok4

Vajrapanjar Kavach

Category: Ram Kavach रामरक्षा स्त्रोत्रा मधील वज्रपंजर कवचा बद्दल आपण अधिक जाणून घेऊया. रामरक्षां पठेतप्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदाम् । शिरोमे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः ।।4कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुती । घ्राणं पातु…

Comments Off on Vajrapanjar Kavach