Ramraksha Vajrapanjar

Category: Ram Kavach वज्रपञ्जरनामेदमं यो रामकवचं स्मरेत् । अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् ॥ १४ ॥  हे कवच वज्राचा पिंजऱ्यासारखे अत्यंत संरक्षक असल्याने याला वज्रपंजर असे नाव आहे.ह्या कवचाचे जो नित्य…

Comments Off on Ramraksha Vajrapanjar

Ramraksha Kanthe Dharayet

Category: Ram Kavach जगज्जेत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम् । यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः ॥१३॥ मूलम्जगज्जेत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम् । यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः ॥१३॥पदच्छेदःजगत्-जेत्रा एकमन्त्रेण रामनाम्ना अभिरक्षितम् । यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्थाः…

Comments Off on Ramraksha Kanthe Dharayet

Ramraksha Bhukti Mukti

Category: Ram Kavach रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन्‌ । नरो न लिप्यते पापै भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति ॥१२॥ मूलम्रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् । नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च…

Comments Off on Ramraksha Bhukti Mukti

Ramraksha Chhadma Charin

Category: Ram Kavach पातालभूतलव्योम चारिणश्छद्‌मचारिण: -पातालभूतलव्योमचारिणश्छद्मचारिणः । न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः ॥११॥-पाताल-भूतल-व्योम-चारिणः छद्मचारिणः । न द्रष्टुम् अपि शक्ताः ते रक्षितं रामनामभिः ॥११॥-(ये) पाताल-भूतल-व्योम-चारिणः छद्मचारिणः,ते रामनामभिः रक्षितं (जनं) द्रष्टुम् अपि…

Comments Off on Ramraksha Chhadma Charin

Ramraksha Sukruti

Category: Ram Kavach एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् । एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् । स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् ॥१०॥एतां रामबल-उपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्…

Comments Off on Ramraksha Sukruti

Ramraksha Samas Vigrah Vishleshan 2

Category: Ram Kavach वज्रपंजर नावाच्या कवचातील समास विग्रह शब्द व्युत्पत्तय आणि विश्लेषण यांचा आज अभ्यास करूया. भाग २. रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर कवचाचा आपण सखोल अभ्यास करत आहोत.वज्रपंजर या नावाचे हे…

Comments Off on Ramraksha Samas Vigrah Vishleshan 2

Ramraksha Samas Vigrah Vishleshan

Category: Ram Kavach वज्रपंजर नावाच्या कवचातील समास विग्रह शब्द व्युत्पत्तय आणि विश्लेषण यांचा आज अभ्यास करूया. रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर कवचाचा आपण सखोल अभ्यास करत आहोत.वज्रपंजर या नावाचे हे कवच आहे.आपले…

Comments Off on Ramraksha Samas Vigrah Vishleshan

Ramraksha Ramayan Kramane

रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर नावाच्या कवचातील प्रत्येक ओळीचा क्रम प्रभू श्री रामचंद्रांच्या जीवनक्रमाशी कसा जुळतो याचा आज अभ्यास करूया. रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर नावाच्या कवचातील प्रत्येक ओळीचा क्रम प्रभू श्री रामचंद्रांच्या जीवनक्रमाशी…

Comments Off on Ramraksha Ramayan Kramane

Ramraksha Line by Line

Category: Ram Kavach रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर नावाच्या कवचातील प्रत्येक ओळीची उजळणी करूया. रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर कवचाचा आपण सखोल अभ्यास करत आहोत.वज्रपंजर या नावाचे हे कवच आहे.आपले रक्षण प्रभू श्रीरामचंद्रांनी करावे,…

Comments Off on Ramraksha Line by Line

Ramraksha Shlok 9B

Category: Ram Kavach रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर नावाच्या कवचातील नऊव्या श्लोकाच्या दुसऱ्या भागाचा अभ्यास करूया. रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर कवचाचा आपण सखोल अभ्यास करत आहोत. वज्रपंजर या नावाचे हे कवच आहे. आपले…

Comments Off on Ramraksha Shlok 9B

Ramraksha Shlok 9A

Category: Ram Kavach रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर नावाच्या कवचातील नऊव्या श्लोकाच्या पहिल्या भागाचा अभ्यास करूया. रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर कवचाचा आपण सखोल अभ्यास करत आहोत.वज्रपंजर या नावाचे हे कवच आहे.आपले रक्षण प्रभू…

Comments Off on Ramraksha Shlok 9A

Ramraksha Shlok 8B

Category: Ram Kavach रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर नावाच्या कवचातील आठव्या श्लोकाच्या दुसऱ्या भागाचा अभ्यास करूया. रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर कवचाचा आपण सखोल अभ्यास करत आहोत.वज्रपंजर या नावाचे हे कवच आहे.आपले रक्षण प्रभू…

Comments Off on Ramraksha Shlok 8B

Ramraksha Shlok 8A

Category: Ram Kavach रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर नावाच्या कवचातील आठव्या श्लोकाच्या पहिल्या भागाचा अभ्यास करूया. रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर कवचाचा आपण सखोल अभ्यास करत आहोत.वज्रपंजर या नावाचे हे कवच आहे.आपले रक्षण प्रभू…

Comments Off on Ramraksha Shlok 8A

Ramraksha Shlok 7B

Category: Ram Kavach रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर नावाच्या कवचातील सातव्या श्लोकाच्या दुसऱ्या भागाचा अभ्यास करूया. रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर कवचाचा आपण सखोल अभ्यास करत आहोत.वज्रपंजर या नावाचे हे कवच आहे.आपले रक्षण प्रभू…

Comments Off on Ramraksha Shlok 7B

Ramraksha Shlok 7A

Category: Ram Kavach रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर नावाच्या कवचाच्या सातव्या श्लोकाचा अभ्यास आता आपण सुरु करूया. रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर कवचाचा आपण सखोल अभ्यास करत आहोत.वज्रपंजर या नावाचे हे कवच आहे.आपले रक्षण…

Comments Off on Ramraksha Shlok 7A

Ramraksha Shlok 6B

Category: Ram Kavach वज्रपंजर नावाच्या कवचातील सहाव्या श्लोकाचा अभ्यास आज पूर्ण करूया. रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर कवचाचा आपण सखोल अभ्यास करत आहोत.वज्रपंजर या नावाचे हे कवच आहे.आपले रक्षण प्रभू श्रीरामचंद्रांनी करावे,…

Comments Off on Ramraksha Shlok 6B

Ramraksha Shlok6A

Category: Ram Kavach रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर नावाच्या कवचातील सहाव्या श्लोकाचा आपण आता अभ्यास करूया. रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर कवचाचा आपण सखोल अभ्यास करत आहोत. वज्रपंजर या नावाचे हे कवच आहे.आपले रक्षण…

Comments Off on Ramraksha Shlok6A

Ramraksha Shlok5

Category: Ram Kavach वज्रपंजर या नावाचे हे कवच आहे. आता आपण पाचव्या श्लोकाचा अभ्यास करूया. रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर कवचाचा आपण सखोल अभ्यास करत आहोत.वज्रपंजर या नावाचे हे कवच आहे.आपले रक्षण…

Comments Off on Ramraksha Shlok5

Ramraksha Shlok4

Category: Ram Kavach “रामरक्षा” स्तोत्रामधील “वज्रपंजर” कवचाचा आपण सखोल अभ्यास करत आहोत. वज्रपंजर या नावाचे हे कवच आहे.आपले रक्षण प्रभू श्रीरामचंद्रांनी करावे, यासाठी रामरक्षेच्या चौथ्या श्लोकापासून, आपल्या शरीराच्या एकेका अवयवाचे…

Comments Off on Ramraksha Shlok4

Vajrapanjar Kavach

Category: Ram Kavach रामरक्षा स्त्रोत्रा मधील वज्रपंजर कवचा बद्दल आपण अधिक जाणून घेऊया. रामरक्षां पठेतप्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदाम् । शिरोमे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः ।।4कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुती । घ्राणं पातु…

Comments Off on Vajrapanjar Kavach