Ramraksha Apramey Parakram

Category: Ram Raksha वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः । जानकीवल्लभः श्रीमानप्रमेयपराक्रमः ॥२३॥ पदच्छेदःवेदान्तवेद्यः यज्ञेशः पुराणपुरुष-उत्तमः ।जानकीवल्लभः श्रीमान् अप्रमेय-पराक्रमः ॥२३॥अन्वयःवेदान्तवेद्यः, यज्ञेशः, पुराणपुरुष-उत्तमः,जानकीवल्लभः, श्रीमान्, अप्रमेय-पराक्रमः  ॥वेदान्तवेद्यो – वेदांत हे ज्याला जाणून घ्यायचे साधन आहे…

Comments Off on Ramraksha Apramey Parakram

Ramraksha Kakutsth

Category: Ram Raksha रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली । काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघूत्तमः ॥२२॥ पदच्छेदःरामः दाशरथिः शूरः लक्ष्मण-अनुचरः बली ।काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयः रघु-उत्तमः ॥अन्वयःरामः, दाशरथिः, शूरः, लक्ष्मण-अनुचरः, बली,…

Comments Off on Ramraksha Kakutsth

Ramraksha Asmakam Manoratha

Category: Ram Raksha संनद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा । गच्छ्न् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु सलक्ष्मणः ॥२१॥ पदच्छेदःसंनद्धः कवची खड्गी चापबाणधरः युवा । गच्छ्न् मनोरथः अस्माकं रामः पातु सलक्ष्मणः ॥अन्वयःसंनद्धः, कवची, खड्गी,…

Comments Off on Ramraksha Asmakam Manoratha

Ramraksha Agratah

Category: Ram Raksha आत्तसज्जधनुषाविषुस्पृशावक्षयाशुगनिषङ्गसङ्गिनौ । रक्षणाय मम् रामलक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छताम् ॥ २० ॥ बाण लावून सज्ज केलेले धनुष्य धारण केलेले,पुढे जाणाऱ्या बाणांचा कधीही न संपणारा अक्षय भाता जवळ असलेले,(श्रीराम…

Comments Off on Ramraksha Agratah

Ramraksha Trayetan

Category: Ram Raksha शरण्यौ सर्वसत्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम् । रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघूत्तमौ ॥ १९ ॥ शरण्यौ सर्वसत्वानां – सत्त्व म्हणजे प्राणी. सर्व प्राण्यांचे आश्रयस्थानसर्व  प्राण्यांचे आश्रयस्थान असलेले, सर्व धनुर्धारी…

Comments Off on Ramraksha Trayetan

Ramraksha Dantau

Category: Ram Raksha फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ । पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ १८ ॥ फलमूलाशिनौ  – फल + मूल + अशिनौ, म्हणजे फळे व कंदमुळे भक्षण करून राहणारे, दान्तौ – इंद्रिये…

Comments Off on Ramraksha Dantau

Ramraksha Mahabalau

Category: Ram Raksha तरुणौ रूपसंपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ । पुण्डरीक विशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ ॥ १७ ॥ पुण्डरीक – कमळ,  विशालाक्षौ – (कमळाप्रमाणे) मोठे डोळे असलेला,चीरकृष्णाजिनाम्बरौ – चीर + कृष्णाजिन + अंबरौ,चीर –…

Comments Off on Ramraksha Mahabalau

Ramraksha Trilok

Category: Ram Raksha आराम: कल्पवृक्षाणां विराम: सकलापदाम्। अभिरामस्त्रिलोकानां राम: श्रीमान् स न: प्रभु: ॥१६॥ श्रीराम हे कल्पवृक्षांचा जणू सुंदर बगीचा आहेत. एक कल्पवृक्ष आपल्याला दुर्लभ असतो तर श्रीराम म्हणजे कल्पवृक्षांचा…

Comments Off on Ramraksha Trilok

Ramraksha Har Budhkaushik

Category: Ram Raksha आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हर:। तथा लिखितवान् प्रात: प्रबुद्धो बुधकौशिक: ॥१५॥ अशी ही रामरक्षा किंवा असा हा राम मंत्र भगवान शंकरांनी बुधकौशिक ऋषींना स्वप्नात येऊन सांगितला.सकाळी उठल्यानंतर…

Comments Off on Ramraksha Har Budhkaushik

Ramraksha Vajrapanjar

Category: Ram Kavach वज्रपञ्जरनामेदमं यो रामकवचं स्मरेत् । अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् ॥ १४ ॥  हे कवच वज्राचा पिंजऱ्यासारखे अत्यंत संरक्षक असल्याने याला वज्रपंजर असे नाव आहे.ह्या कवचाचे जो नित्य…

Comments Off on Ramraksha Vajrapanjar

Ramraksha Kanthe Dharayet

Category: Ram Kavach जगज्जेत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम् । यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः ॥१३॥ मूलम्जगज्जेत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम् । यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः ॥१३॥पदच्छेदःजगत्-जेत्रा एकमन्त्रेण रामनाम्ना अभिरक्षितम् । यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्थाः…

Comments Off on Ramraksha Kanthe Dharayet

Ramraksha Bhukti Mukti

Category: Ram Kavach रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन्‌ । नरो न लिप्यते पापै भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति ॥१२॥ मूलम्रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् । नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च…

Comments Off on Ramraksha Bhukti Mukti

Ramraksha Chhadma Charin

Category: Ram Kavach पातालभूतलव्योम चारिणश्छद्‌मचारिण: -पातालभूतलव्योमचारिणश्छद्मचारिणः । न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः ॥११॥-पाताल-भूतल-व्योम-चारिणः छद्मचारिणः । न द्रष्टुम् अपि शक्ताः ते रक्षितं रामनामभिः ॥११॥-(ये) पाताल-भूतल-व्योम-चारिणः छद्मचारिणः,ते रामनामभिः रक्षितं (जनं) द्रष्टुम् अपि…

Comments Off on Ramraksha Chhadma Charin

Ramraksha Sukruti

Category: Ram Kavach एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् । एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् । स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् ॥१०॥एतां रामबल-उपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्…

Comments Off on Ramraksha Sukruti

Ramraksha Samas Vigrah Vishleshan 2

Category: Ram Kavach वज्रपंजर नावाच्या कवचातील समास विग्रह शब्द व्युत्पत्तय आणि विश्लेषण यांचा आज अभ्यास करूया. भाग २. रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर कवचाचा आपण सखोल अभ्यास करत आहोत.वज्रपंजर या नावाचे हे…

Comments Off on Ramraksha Samas Vigrah Vishleshan 2

Ramraksha Samas Vigrah Vishleshan

Category: Ram Kavach वज्रपंजर नावाच्या कवचातील समास विग्रह शब्द व्युत्पत्तय आणि विश्लेषण यांचा आज अभ्यास करूया. रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर कवचाचा आपण सखोल अभ्यास करत आहोत.वज्रपंजर या नावाचे हे कवच आहे.आपले…

Comments Off on Ramraksha Samas Vigrah Vishleshan

Ramraksha Ramayan Kramane

रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर नावाच्या कवचातील प्रत्येक ओळीचा क्रम प्रभू श्री रामचंद्रांच्या जीवनक्रमाशी कसा जुळतो याचा आज अभ्यास करूया. रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर नावाच्या कवचातील प्रत्येक ओळीचा क्रम प्रभू श्री रामचंद्रांच्या जीवनक्रमाशी…

Comments Off on Ramraksha Ramayan Kramane

Ramraksha Line by Line

Category: Ram Kavach रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर नावाच्या कवचातील प्रत्येक ओळीची उजळणी करूया. रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर कवचाचा आपण सखोल अभ्यास करत आहोत.वज्रपंजर या नावाचे हे कवच आहे.आपले रक्षण प्रभू श्रीरामचंद्रांनी करावे,…

Comments Off on Ramraksha Line by Line

Ramraksha Shlok 9B

Category: Ram Kavach रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर नावाच्या कवचातील नऊव्या श्लोकाच्या दुसऱ्या भागाचा अभ्यास करूया. रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर कवचाचा आपण सखोल अभ्यास करत आहोत. वज्रपंजर या नावाचे हे कवच आहे. आपले…

Comments Off on Ramraksha Shlok 9B

Ramraksha Shlok 9A

Category: Ram Kavach रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर नावाच्या कवचातील नऊव्या श्लोकाच्या पहिल्या भागाचा अभ्यास करूया. रामरक्षा स्तोत्रामधील वज्रपंजर कवचाचा आपण सखोल अभ्यास करत आहोत.वज्रपंजर या नावाचे हे कवच आहे.आपले रक्षण प्रभू…

Comments Off on Ramraksha Shlok 9A